Revízie (OPaOS)

Naša spoločnosť zabezpečuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Taktiež zabezpečujeme:

  • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia,
  • spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení,
  • posúdenie technického stavu vyhradených technických zariadení z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • návrh opatrení na odstránenie nedostatkov,
  • sledovanie a dodržiavanie harmonogramu plánovaných opakovaných prehliadok a skúšok,
  • poradenskú činnosť v oblasti technických zariadení,
  • vedenie evidencie technických zariadení,
  • spoluprácu s oprávnenou právnickou osobou pri vykonávaní úradných skúšok.

← Naspäť do ponuky elektroprác